Cat Street

5-17-5, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-0001, Japan