Breeze Xin Yi

Paul Smith Breeze Xin Yi, Xinyi District, Taipei, 110, Taiwan